LANGTURSREGLEMNT

Langtur
En ”langtur” er enhver rotur, der gennemføres uden for ”dagligt rofarvand”. En langtur kan først påbegyndes, når turen er noteret i ”langtursprotokollen”. Turen må kun gennemføres, hvis der er en af bestyrelsen godkendt langtursstyrmand i båden, som er ansvarlig for turens afvikling. Der må på langture ikke deltage roere, der ikke er frigivet. På langture skal medbringes godkendte redningsveste. I øvrigt gælder DFfR´s langtursreglement (herunder)

§1
Langtursreglement

stk. 1 Dette reglement er gældende for alle klubber under DFfR.
stk. 2 Enhver klub skal vedtage eget reglement for langtursroning. Dette skal som minimum indeholde nærværende reglements bestemmelser samt regler for ansøgning om og bevilling af langture.
stk 3 Begge reglementer skal være opslået i bådhuset.

§2
Definition af langture

stk. 1 Enhver tur, der går ud over det daglige roområde, er en langtur.
stk. 2 Det daglige roområde skal være fastlagt i klubbens reglement.
stk. 3 DFfR kan pålægge klubberne at ændre grænserne for det daglige roområde.

§3
Generelle krav

stk. 1 Enhver klub skal gennem uddannelse af sine medlemmer sikre et højt sikkerhedsniveau.
stk. 2 Enhver deltager i langture skal over for klubbens bestyrelse have bevist, at han/hun kan svømme mindst 300 m uden hvil og kan træde vande.
stk. 3 Desuden skal enhver deltager i langture over for klubbens bestyrelse vise, at han/hun kan iføre sig redningsvest i vandet samt svømme mellem to årer.
stk. 4 Enhver båd skal være bemandet med det antal roere, den er konstrueret til, der må ikke medtages passagerer, og båden må ikke overbelastes.
stk. 5 Sejlføring er forbudt.
stk. 6 Den enkelte klubs bestyrelse har ansvaret for, at bådens fører har langtursstyrmandsret.
stk. 7 På samme måde kan langtursstyrmandsretten kun tildeles erfarne roere, der har gennemgået et langtursstyrmandskursus afholdt efter DFfR’s retningslinjer.
stk. 8 Bådens fører er til enhver tid ansvarlig for, at gældende regler herunder søloven og søvejsreglerne overholdes.

§4
Turens afvikling

stk. 1 En båd, der er på langtur, skal følge kystlinien, når bundforholdene ikke hindrer dette og må ikke være længere ude, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden.
stk. 2 Bådens fører har pligt til at søge land, hvis én af mandskabet ønsker det, når manøvren efter førerens skøn er forsvarlig.
stk. 3 Det er tilladt at sætte over bugter, vige, sunde og fjorde, hvis turen ellers forlænges uforholdsmæssigt. Dog må afstanden til nærmeste kyst ikke overstige 2,5 km. Sådanne overfarter må kun finde sted efter at bådens fører har indhentet samtykke fra hele mandskabet. Hvis blot én af mandskabet udtrykker betænkelighed ved overfarten, må denne ikke foretages. Bådens fører har fortsat det fulde ansvar.

§5
Materiel

stk. 1 Den enkelte klubs bestyrelse har overfor myndighederne ansvaret for, at langtursbåde er sødygtige og typegodkendte af DFfR, samt at det øvrige materiel og sikkerhedsudstyr er i forsvarlig stand.
stk. 2 Langtursbåde skal altid være forsynet med et øsekar og redningsveste (én til hver person) af en af Dansk Varedeklarations Nævn (DVN) eller tilsvarende organisation, godkendt type.
stk. 3 Kravet om typegodkendelse af langtursbåde bortfalder i danske indsøer og i å-systemer.
stk. 4 Enhver langtur i udlandet kan roes i både, der benyttes i det pågældende land.

§6
Klubbens ansvar
stk. 1 Den enkelte klub er over for DFfR ansvarlig for håndhævelsen af nærværende reglement.
stk. 2 Såfremt et medlem af en klub væsentligt overtræder DFfRs eller klubbens eget langtursreglement, indberettes sagen gennem kredsbestyrelsen til DFfRs hovedbestyrelse. Medlemmet udelukkes fra deltagelse i langtursroning, indtil sagen er afgjort.

§7
Dispensation

stk. 1 DFfRs hovedbestyrelse kan efter indstilling fra Motions- og turudvalget dispensere fra nærværende reglement.
stk. 2 Dispensation i henhold til foranstående bestemmelse tager hverken ansvar fra bådens fører eller klubbens bestyrelse.

november 2014

Følgende sponsorer holder Horsens Roklub flydende