KORTTURSREGLEMENT

KORTTURSREGLEMENT
I medfør af Horsens Roklubs vedtægter § 18 fastsættes følgende reglement for roning i ”dagligt rofarvand” på Horsens Fjord og roning på Bygholm Sø

Offentliggørelse
Reglementet skal være opslået i klubben og på Horsens Roklubs hjemmeside.
Endvidere skal reglementet udleveres til alle nye medlemmer og indgå i instruktionen af nye roere.

Roeren
Roeren skal være frigivet, hvis denne ror uden roinstruktør. Roeren skal for at være frigivet have gennemgået en uddannelse, hvor roeren har lært
– rotaget
– kommandoer
– styreteknik
– styrmandsskift
– landgang ved bro og åben strand
– bådens indretning
– brug af sikkerhedsudstyr
– roerens pligter og rettigheder
– kendskab til det daglige roområde
– kendskab til korrekt adfærd i naturen og på offentlige steder.
Endvidere skal roeren kunne svømme 300 m uden ophold, træde vande og have modtaget instruktion i redning.

Hvert 3. år skal roeren dokumentere, han kan svømme 300 m.

Ikke frigivne roere skal bære godkendte redningsvesteveste. Roeren skal til enhver tid efterkomme styrmandens anvisninger. Roere, der er påvirket af alkohol, stoffer m.v. eller som lider af alvorlige sygdomme, der kan bringe roeren og mandskabet i fare, må ikke ro. Rettigheden ”frigivet” er ikke tidsbestemt og fratages kun medlemmet, hvis det efter bestyrelsens vurdering viser sig klart uberettiget til at have rettigheden, jf. dog under punktet ”Sanktioner”.
Roning i outriggede både, uden instruktion, må kun foretages af roere, der er tildelt ”scullerret”, jf. herunder.

Styrmanden
Der skal forinden enhver rotur i inrigger udpeges en styrmand, der er ansvarlig for båden, dens mandskab og for en forsvarlig afvikling af roturen, herunder at søfartsreglerne overholdes. Styrmanden skal være godkendt af bestyrelsen og have gennemgået en uddannelse til styrmand.
Det er bestyrelsen, der fastlægger de nærmere krav til uddannelsen til styrmand.
KRAV: -For at blive korttursstyrmand skal man have roet mindst 1 sæson på Horsens Fjord – medmindre man er langtursstyrmand og som sådan vant til at ro i fremmet farvand-
Det er bestyrelsen, der i fællesskab med styrmanden har ansvaret for vedligeholdelse af uddannelsen, herunder opdatering med eventuelle nye regler Bestyrelsen kan i særlige tilfælde begrænse styrmandsretten. I disse tilfælde meddeles det skriftligt den pågældende i forbindelse med tildelingen af styrmandsretten, under hvilke betingelser styrmandsretten kan udøves. Styrmænd, der ikke er ”langtursstyrmænd” må ikke være ansvarshavende styrmænd på ture, der går uden for ”dagligt rofarvand”, jf. herunder. Det er styrmandens ansvar, at materiellet behandles forsvarligt, herunder at mandskabet har den fornødne fysiske styrke til at håndtere bådene/materiellet og indsigt i korrekt behandlingen af bådene/materiellet i øvrigt.
Styrmænd på ”Kirkebåden” er roinstruktører med langtursstyrmandsret og som af bestyrelsen er blevet autoriseret som styrmænd på denne båd. Navnene på ”Kirkebådens” styrmænd skal fremgå af opslagstavlen i klubben.

Instruktøren
Et medlem får rettigheden ”instruktør”, når han/hun på tilfredsstillende vis har gennemgået den af DFfR fastlagte instruktøruddannelse.(Minimum: Klubtræneruddannelsen modul A og B) Rettigheden bibeholdes ved at han/hun holder sig ajour med kravene til instruktøren. Det er bestyrelsen, der i fællesskab med instruktøren har ansvaret for vedligeholdelse af uddannelsen, herunder opdatering med eventuelle nye krav/indhold til instruktøruddannelsen

Båden
Båden skal være sødygtig og materiellet i øvrigt intakt. På alle roture skal inriggede både være forsynet med mindst en øse i snor, der er fastgjort til båden – samt bådshage. Der må ikke føres flag og stander ved roning på Bygholm Å. Der skal – fribords – i alle inriggede både være en godkendt redningsvest til alle ombordværende i båden. Ingen båd må gå ud uden fuld bemanding, herunder for inriggede både, en udpeget styrmand. Det er ikke tilladt at medtage passagerer. Det er dog tilladt i ”Kirkebåden”, at medtage 2 passagerer, ligesom roning i ”Kirkebåden” ikke kræver fuldt mandskab, men der skal være tilstrækkeligt mandskab til at den kan manøvreres forsvarligt under de givne vejrforhold.

”Scullerret”
Scullerret kan kun tildeles roere, der er frigivet og som har roet mindst 100 km i  sculler på en sæson. Roeren skal for at kunne erhverve rettigheden kunne ro sikkert i en singlesculler.
dvs. når han/hun
– generelt gennemfører sikre og korrekte rotag,
– generelt under roning har båden i balance,
– generelt udviser fortrolighed i omgang med båden, herunder at kunne manøvrere båden sikkert,
– ved egen hjælp, og uden at kunne bunde, kan komme op i båden efter en kæntring og fortsætte roningen,
– har et generelt kendskab til søfartsreglerne.
Tildeling af scullerret foretages af bestyrelsen efter indstilling fra rochefen eller dennes substitut.

Rettighed til Edonbåde
Scullerret til Edon-både kan kun gives til roere, der er frigivet i inrigger. Roeren skal have mindst 2 lektioner instruktion i Edonbåde. Der kræves kendskab til færdsel på Bygholm Sø (se ”Roanvisninger”, som hænger i klubben).

Coastalret

– Coastalret kan tildeles roere der er frigivet og har scullerret, edonret eller har roet i single coastal på fjorden i følgeskab af en instruktør med coastalret som frigiver roeren, når instruktøren vurderer at roeren kan  manøvrere coastalbåden sikkert. Vi anbefaler at roere med edonret, i starten allierer sig med en roer med coastalret.

– Der skal være en korttursstyrmand i coastalbåden. I ”dagligt rofarvand” kan en anden båds styrmand tage ansvar for costalbåden, således at kravet om styrmand i båden fraviges. Bådene skal på hele turen kunne kommunikere mundligt på sikker vis.

– Roere i coastalbåde skal efter en kæntring, ved egen hjælp, og uden at kunne bunde, kunne komme op i båden og fortsætte roningen.

– Styrmanden for singlecoastal skal udvise særlig agtpågivenhed for de risici som det indebærer at ro alene.

Roture, der ikke er ”langture” – må kun gennemføres i ”dagligt rofarvand” jf.herunder. Forud for – og efter enhver rotur registreres båden og mandskabet i elektronisk rokort.Roturen må kun gennemføres, hvis dette kan ske forsvarligt efter vejrforholdende, mandskabets erfaring, styrke m.v.. Det er i almindelighed styrmanden, der træffer afgørelse om, hvorvidt en planlagt rotur kan gennemføres. På ”roaftener” kan rochefen eller dennes substitut dog generelt nedlægge forbud mod roning. Roning skal i almindelighed gennemføres i tidsrum, der ligger uden for ”lygtetændingstid”. Dog kan roturen gennemføres i et tidsrum, der ligger i umiddelbar forbindelse med ”lygtetændingstiden” (før/efter), hvis der fra båden lyses med en lygte efter behov.

Natroning Egentlig planlagt ”natroning” må kun gennemføres, hvis der er en langtursstyrmand i båden. Ved en sådan planlagt rotur i mørke, skal der kunne føres et hvidt lys på båden – der kan ses fra alle vinkler. Planlagt ”natroning” må kun gennemføres med tilladelse fra rochefen.

Vinterroning
Roture, der foregår i perioden mellem standerstrygning og standerhejsning (”vinterroning”) må kun foretages af roere, der er godkendt hertil af bestyrelsen. Styrmanden skal være langtursstyrmand og står for oprettelse af bådhold. En godkendelse gives for en vintersæson. Se nærmere beskrivelse nederst i dette afsnit!!!!

Dagligt rofarvand
Det ”daglige rofarvand” på fjorden afgrænses mod nord til sluseportene i Sundet, der leder ind til Nørrestrand. Det er forbudt at ro gennem sluserne. Mod øst afgrænses det daglige rofarvand af Alrø-dæmningen og landgangsbroen ved Egehoved (på sydvestsiden af Alrø) og i en lige linje herfra og til spidsen af Borre Knob/Båken, jf. i øvrigt ophængt kort i klubben. I forbindelse med roning ved Vorsø Kalv og Vorsø må roning kun ske syd herfor. Det er forbudt at gå i land på Vorsø medmindre, at der er tale om en nødsituation. Det er indtil 1.september forbudt at ro i ”Dagnæs Bredning/bæk”. Roning på Bygholm Å må ikke ske uden langtursstyrmand i båden. Roning på Bygholm Å må kun ske med 2-årers inriggere. Som roning i Bygholm Å betragtes roning på den vestlige side af broen over Høegh Guldbergsgade.

Roning på Bygholm Sø
-må kun ske inde for det område, der fremgår af det oversigtskort, der er ophængt i bådhuset ved Bygholm Sø.
Rochefens eller dennes substituts konkrete mundtlige eller skriftlige anvisninger m.h.t. roning skal i øvrigt følges.

Efter roturen
– skal båden vaskes i rent vand og aftørres. Hvis båden indeholder sand, blade m.v. fjernes disse materialer. Båden placeres i bådehallen. Det er styrmandens ansvar, at eventuelle skader og mangler på materiellet noteres i ”ankeprotokollen”.

Sanktioner
Ved overtrædelse af nærværende reglement, kan der anvendes følgende sanktioner:
1) Mundtlig advarsel
2) Skriftlig advarsel
3) Roforbud
4) Eksklusion
Ad 1) og 2)Tildeles af rochefen.
Ad 3) Tildeles af bestyrelsen, der fastsætter roforbuddets længde
Ad 4) Besluttes af bestyrelsen.

 Vinterroningsreglement pr. 1/12 2019

 • Vinterroning fælles regler.
 • Vinterroning er kun tilladt for medlemmer, der har bestyrelsens godkendelse til dette. Tilladelsen gives for én vintersæson.
 • Roning skal ske i isfrit farvand. Sigtbarheden skal være min 300 m, uden udsigt til at blive dårligere.
 • Vindforholdene skal være således, at de kun påvirker sikkerheden marginalt.
 • Under turen skal der være en vagt på land, som kender bådens rute og forventet hjemkomst. Vagten skal være medlem af Horsens Roklub og skal aktivt tage vare på at turen afvikles som planlagt, og kunne bistå hvis der opstår uventede problemer.
  Vagtens telefonnummer og navn skal indføres i Rokort.dk.
 • Der skal være en mobiltelefon i båden.
 • Roere skal bære beklædning med en overdel i klare farver.
 • Beklædning skal være egnet til 2 timers overlevelse i vandet, ved den aktuelle vandtemperatur.
 • Vinterroning på Horsens fjord. 
 • Styrmanden på båden skal have langtursstyrmandsret. Når flere coastal både ror samlet, skal blot en roer være langtursstyrmand.
 • Roning skal så vidt muligt foregå så tæt ved land, at mandskabet kan bunde til brystet. Hvor forholdene ikke tillader det, kan der sættes over korte afstande, hvor man ikke kan bunde.
 • Det er kun tilladt at sætte over fjorden ved havnen. Skift og andet, der kan forøge risikoen for at kæntre, skal ske hvor man kan bunde. Det er ikke tilladt at ro i outriggere om vinteren.
 • Ved roning alene med en coastalbåd skal beklædningen være egnet til 3 timers overlevelse i vandet.
 • Vinterroning på Bygholm sø.
 • Roning skal foregå så tæt på kysten som muligt.

 

 

 

 

Følgende sponsorer holder Horsens Roklub flydende