VEDTÆGTER

Hjemsted, Navn, stander og formål
§ 1. Klubbens navn er ‘Horsens Roklub’, og har hjemsted i Horsens Kommune med postadresse på formandens adresse, eller anden i klubbladet nævnt adresse. Klubbens stander er en femtakket rød stjerne på hvid bund med rød kant. Klubbens formål er at udøve og fremme rosport.

Organisation
§ 2. Klubben er som medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR), Jyllands Sydlige Kreds tilsluttet Danmarks Idræts Forbund (DIF). Klubben er ligeledes medlem af Sportssammenslutningen for Horsens og Omegn (SfHO). Udmeldelse af disse organisationer kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning.

Indmeldelse – Udmeldelse
§ 3. Klubben optager aktive og passive medlemmer. Som aktivt medlem kan optages enhver, som ikke er udelukket af ovennævnte organisationer, som er i besiddelse af den af DfFR forlangte svømmefærdighed, og som ved sin underskrift forpligter sig til at overholde klubbens vedtægter og reglementer. Bestyrelsen har ret til at standse indmeldelser, hvis den finder det fornødent. Bestyrelsens beslutning med hensyn til optagelse kan ved skriftlig protest forelægges den førstkommende generalforsamling, men kan kun omstødes ved kvalificeret majoritet (2/3 af de fremmødte stemmer). Udmeldelse skal ske skriftligt. Unge under 16 år samles i ungdomsafdelingen og skal ved indmeldelsen have forældres skriftlige samtykke. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.

Kontingent
§ 4. Kontingentets størrelse, forfald og opkrævningsform fastsættes hvert år af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere medlemmer med restance. Medlemmer, der er ekskluderet på grund af restance kan optages mod betaling af 1 kvartals kontingent. Bestyrelsen er berettiget til at nægte optagelse.

Overtrædelser
§ 5. Medlemmer, der ikke overholder klubbens vedtægter eller reglementer, krænker klubbens anseelse, eller modarbejder klubben, kan af bestyrelsen idømmes karantæne i op til 1 år, eller i grovere tilfælde ekskluderes. Medlemmer, der er ekskluderet efter denne paragraf, har ret til at få sin sag behandlet på førstkommende generalforsamling. Eksklusionen kan omstødes med almindeligt flertal.

Generalforsamling
§ 6. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med 14 dages varsel pr. post.

Dagsordenen indeholder minimum følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formalia

4. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

6. Drøftelse af klubbens fremtidige arbejde

7. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

8. Indkomne forslag

9. Valg af formand

10. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

12. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant

13. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må indsendes skriftligt senest 1 uge før.

Ekstraordinære generalforsamlinger
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens ønske, eller når mindst 15 medlemmer underskriver og indsender skriftligt motiveret dagsordens-forslag til bestyrelsen. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter at anmodningen er modtaget. Indvarsling sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling, dog kan varslet nedsættes til 8 dage.

Generalforsamlingens beslutningsdygtighed
§ 8. Generalforsamlingen er bortset fra vedtægtsændringer, og klubbens ophør beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Alle beslutninger sker ved simpelt flertal, bortset fra vedtægtsændringer og klubbens ophør.

Stemmeret
§ 9. Stemmeret har ethvert restancefrit medlem over 15 år, som har været aktivt medlem minimum det seneste ½ år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemninger foregår skriftligt, hvis der fremsættes ønske herom.

Vedtægtsændringer
§ 10. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig til lovændringer, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal vedtægtsændringerne, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for, sendes til endelig afgørelse på en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.Vedtagelse af lovændringer kræver mindst 2/3 af de mødte stemmer.

Bestyrelsesvalg
§ 11. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for et år ad gangen.
Derudover vælges hvert år 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen for et år ad gangen.

Bestyrelsen
§ 12. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formandsposten, snarest muligt og senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Følgende funktioner skal som minimum besættes:

– Kasserer

– Næstformand

Kassereren kan ikke vælges som næstformand.

Tegningsret
§ 13. Klubben tegnes af formanden. Beslutning om køb eller salg af fast ejendom kræver generalforsamlingens godkendelse. Ved pantsætning af fast ejendom eller løsøre tegnes klubben af alle myndige i bestyrelsen i forening.

Bestyrelsesmøder
§ 14. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt når mindst halvdelen, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Ved afstemninger, hvor stemmetallet står lige gør formandens, og i hans fravær næstformandens stemme udslaget. Der skal føres forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Udvalg og tillidsposter
§ 15. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg og udnævne medlemmer til varetagelse af specielle opgaver. En ajourført liste over bestående udvalg og tillidshverv skal altid forefindes i klubben. Et nedsat udvalg skal udpege en formand, der overfor bestyrelsen er ansvarlig for udvalgets arbejde og økonomi, samt information.

Information
§ 16. Det er bestyrelsens pligt ved anvendelse af klubbens hjemmeside, opslag, medlemsmøder, klubblad eller andre skrivelser at informere medlemmerne om beslutninger og aktiviteter.

Regnskab og revision
§ 17. Regnskabsåret er kalenderåret. Revisionen foretages af to revisorer, der er valgt på generalforsamlingen for et år. Genvalg kan finde sted. Regnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen. Det reviderede regnskab skal henligge til gennemsyn for klubbens medlemmer i klubhuset eller hos kassereren mindst 4 dage før generalforsamlingen.

Reglementer
§ 18. Bestyrelsen udfærdiger reglementer for roningen, samt ordensreglement. Dispensationer til reglementer skal indføres i forhandlingsprotokollen. Reglementer skal sammen med disse vedtægter være ophængt i klubben og/eller bekendtgjort på klubbens hjemmeside.

Klubbens ophør
§ 19. Til vedtagelse af klubbens ophør kræves enstemmighed på en generalforsamling, hvor alle klubbens medlemmer er til stede.

Ved klubbens ophør skal dens formue anvendes til tilsvarende eller almennyttige formål.

Nærværende vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 23. februar 2010 og ekstraordinær generalforsamling den 6. april 2010.

Følgende sponsorer holder Horsens Roklub flydende